עזרה HP Deskjet 3520 e-All-in-One Printer series

background image

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series

background image
background image

ןכות

םיניינע

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

...................................................................................................................................................................................................................

3

2

תרכה

ה

-

HP e-All-in-One

יקלח

תספדמה

..........................................................................................................................................................................................................................

5

ינייפאמ

חול

הרקבה

..................................................................................................................................................................................................................

6

תורדגה

טוחלא

.........................................................................................................................................................................................................................

6

תוירונ

בצמ

...............................................................................................................................................................................................................................

7

יוביכ

יטמוטוא

..........................................................................................................................................................................................................................

7

3

הספדה

תספדה

םימוליצ

........................................................................................................................................................................................................................

9

תספדה

םיכמסמ

......................................................................................................................................................................................................................

10

תספדה

םיספט

םיריהמ

.............................................................................................................................................................................................................

10

הספדה

לע

תופטעמ

.................................................................................................................................................................................................................

11

תועצה

הספדהל

תחלצומ

..........................................................................................................................................................................................................

11

4

תספדה

ePrint

לכמ

םוקמ

תספדה

ePrint

לכמ

םוקמ

......................................................................................................................................................................................................

15

5

תויחנה

תויסיסב

שומישל

ריינב

יגוס

ריינ

םיצלמומ

הספדהל

.....................................................................................................................................................................................................

17

תניעט

ירמוח

הספדה

................................................................................................................................................................................................................

18

6

הקתעה

הקירסו

הקתעה

...................................................................................................................................................................................................................................

21

הקירס

בשחמל

........................................................................................................................................................................................................................

22

תועצה

הקתעהל

תחלצומ

..........................................................................................................................................................................................................

23

תועצה

הקירסל

תחלצומ

...........................................................................................................................................................................................................

24

7

הדובע

םע

תוינסחמ

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

..................................................................................................................................................................................................

25

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

.........................................................................................................................................................................................................

25

ףלחה

תא